News

Within "One village" project of Consortium in Navoor and Kirants communities of Tavush region Armenian General Benevolent Union (AGBU) provided new high quality European clothing for about 100 persons of needy families in December. The initiative was supported by the Armenian Missionary Association of America (AMAA), Fund for Armenian Relief, and WCC Armenia Round Table foundation.

Members of "One Village" initiative are the Armenian Evangelical Association of America, "Shen" Charitable NGO, "Children of Armenia" foundation, "Principles of Development" NGO, Fund for Armenian Relief, World Vision Armenia, WCC ART, "Teach for Armenia", AGBU, "Armenian Caritas" charitable organization, Diaconia charitable foundation.


The article is according to the AMAA website.

Ten beekeepers of Aknaghbyur, Aygehovit, Berkaber and Kirants communities of Tavush region received honeycomb appliances. The equipment was granted in the framework of the WCC ART project, "Employment for village youth through beekeeping".

IMG 06955a5aa21b5939f6eff83227cafb78 V

The aim of the project is to improve the economic situation in the border communities of Tavush region of Armenia. In 2019, 30  young people were trained on beekeeping, as well as received beehives and necessary equipment in order to engage in beekeeping. As a result of the project implementation, the opportunities of increasing income and activation of communities have been created.

IMG 6dddc42dd4cd9e52725ce94391f9f2fc V

For years, the beekeepers of this region have applied to ART on request to provide honeycomb machines as the old equipment is decayed or, in many villages, there is no equipment at all.  The beneficiaries received the honeycomb appliances on condition that they will provide all the beekeepers of their villages. The project beneficiaries created the distribution lists.

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProId1729e2799d

There is no translation available.

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանում իրականացվեց «Խաղաղության գրադարան» ծրագիրը։ Նախաձեռնության հեղինակն էր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ԵՀԽ հայաստանայն Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող «հակամարտությունների փոխակերպում» ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի դասընթացավար Վլադիմիր Պողոսյանը:

IMG 4662

Ծրագրի նպատակն է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը համալրել քաղաքագիտական և մասնագիտական գրականությամբ։ Գրադարանին նվիրաբերվեց 22 միավոր քաղաքագիտական և քաղաքական գրականություն, որը կօգնի գրադարանի շուրջ 1600 ընթերցողներին՝ ձեռք բերել նոր մասնագիտական գիտելիք։

IMG 4665

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ կատարած այցի շրջանակում ԵՀԽ Կլոր սեղան հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավարի օգնական Հարություն Կարապետյանը հանդիպեց «Հակամարտությունների փոխակերպում» դասընթացի մասնակիցների և դասընթացավարների հետ։ Հանդիպման ավարտին դասընթացի 16 մասնակիցները ստացան վկայականներ:

IMG 4679

«Հակամարտությունների փոխակերպում» դասընթացը երիտասարդներին տրամադրել է բազային գիտելիք կոնֆլիկտների ծագման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ, զարգացրել կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի վերլուծական ունակությունները, նպաստել կոնֆլիկտների ստեղծագործական փոխակերպման, ոչ ստանդարտ ու նորարարական մտածելակերպի ձևավորմանը: Այն նաև կօգնի փոխել վերաբերմունքը ինչպես կոնֆլիկտների ընկալման, այնպես էլ դրանց փոխակերպման հնարավորությունների նկատմամբ:

IMG 4675

Ծրագիրն անցկացվել է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակում՝ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProId7772595bec

"New library, New Books" project was launched in the library of the Arts Centre in the Achadjur village of Tavush region. The author of the program was Erine Gharayan - trainer of the "Conflict transformation" non-formal education course in YSU Ijevan Branch.

The goal of the project was to donate 30 units of books to the community library to inspire 900 young library visitors to love books, literature and to have new initiatives in their lives. During the project, talented students of the Arts Centre performed for the participants.

The staff of the Arts Centre expressed gratitude and appreciation for the attention to the library and donation of books. WCC ART provided certificates to the staff of the Arts Centre for participation in and support of the project. A number of training books and educational games were also donated to the kindergarten of the village.

The project was implemented within the framework of “Giving Voice to Peace” project, implemented by WCC Armenia Round Table Foundation with the financial support of HEKS/EPER.

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProId1096d20657

Navur village football player scored a sharp goal to the Chinchin village’s football team and opened the football match. The game was going in a tense struggle and atmosphere, two realized uncompromising attacks and counterattacks. The children of Navur village supported to their native village team, sitting on the near slope and on a few benches along the football field and chanting: “Na-vur, Na-vur”.

IMG 4033

Few months ago two villages’ children hadn’t any opportunity to organize such type of football play. But from now not only the Navur village’s but also the neighboring villages will be able to train and play on the newly opened football field with all the necessary amenities. The football field reconstruction project was implemented by the WCC Armenian Round Table Foundation and “Shen” Charitable Non-Governmental Organization within the “One Village” Consortium, with the active participation of the community.

In addition to the football field, a basketball and volleyball field has been established as well for boys and girls. And the girls’ basketball team has already made significant success in the regional championships.

IMG 4080

Thanks to another consortium program, the population of Navur village have access to regular drinking and irrigation water. The project was implemented with the support of the community, “Shen” Charitable NGO, “Armenian Caritas” Benevolent NGO and “Diaconia” Charitable Foundation.

IMG 3988

The agricultural cooperative of Navur village with the support of the “One Village” Consortium member “Armenian Relief Fund” has received potato cultivating agricultural machinery. The cooperative unites more than 60 farmers of the village. According to the representatives of the cooperative, the technique will contribute to the efficiency of the works, which will lead to increase of productivity and cultivation of new land.

IMG 3992

Consortium members visited the Norashen, Navur, Aygepar and Kirants communities of Tavush region from June to September to get acquainted with the needs of the villages on the spot, to listen to the population and representatives of local authorities.

IMG 4054

As a result of the need assessment and discussions it was decided to set the primary target Navur community, and for the secondary support Kirants as a village with special needs.

IMG 4051

Members of the Initiative “One Village” are the “Armenian Missionary Association of America”, “Shen” Charitable Foundation, “Children of Armenia Foundation”, Development Principles” NGO, “Armenian Relief Fund”, “World Vision Armenia”, “World Council of Churches Armenia Round Table”, “Teach for Armenia” NGO, “Armenian General Benevolent Union”, “Armenian Caritas” benevolent NGO, “Diaconia” Charitable Foundation.

English Version by Armenian Caritas.

Tavush Consortium Members

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProId908076fdaa

A non-formal educational training on conflict transformation was organized with the initiative of the World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation on 30 October, in CCD NGO office. The 20 participants were from Noyemberyan, Koghb, Jujevan and Ayrum communities. After the icebreaking part, the trainers introduced the topic of “How to Analyze Conflict” of the “Conflict Transformation” handbook and organized a discussion on conflict actors and methods of conflict analysis. Interactive games were also organized during the training, which helped the participants develop communication skills in conflicts.

IMG 3893


The training helped the young participants gain a basic understanding of the origins and development patterns of conflicts, the possibilities for their transformation, learn about creative ways of conflict transformation, and change their perceptions of conflict.

IMG 3940


The training was implemented in the frameworks of "Giving Voice to Peace" Project of Armenia Round Table, supported by HEKS/EPER

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProIde0d7492579

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների մասնակցությամբ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Պառավաքար գյուղում կայացավ «Պարգևիր ժպիտ երեխաներին» ծրագրի իրականացումը: Ծրագրի հեղինակն էր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում անցկացվող «հակամարտությունների փոխակերպում» ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի մասնակից Էրինե Ղարայանը:

IMG 3190
Ծրագրի նպատակն էր գյուղի մանկապարտեզի երեխաների համար իրականացնել միջոցառում, որտեղ ուսանողները փորձեցին դերային խաղերի, երգերի և մուլտհերոսների միջոցով սահմանային կոնֆլիկտային իրավիճակի կենտրոնում ապրող երեխաներին պարգևել ժպիտներ: Հանդիպման ընթացքում ողջույնի խոսքով հանդես եկան ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի աշխատանից` Հարություն Կարապետյանը և ծրագրի հեղինակ Էրինե Ղարայանը՝ ներկայացնելով հանդիպման օրակարգը և նպատակը, ինչից հետո ուսանողները կատարեցին պարային ներկայացում, երգեցին և մանկապարտեզի սաների հետ տարբեր խաղեր անցկացրեցին մուլտհերոսների ուղեկցությամբ:

IMG 3289


Միջոցառումն անցկացվել է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում՝ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProId2841eadc6c

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) անցկացվեց «Ներառական կրթություն» խորագրով եռօրյա սեմինար: Կազմակերպիչներն են «Հակամարտությունների փոխակերպում» ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի մասնակիցները և ՀԱԵ Շիրակի Թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնի աշխատակիցները: Քննարկումը նվիրված է ներառական կրթությանը, դրա դժվարությունների, կոնֆլիկտային իրավիճակների և հաղթահարման ուղիներին: Փորձի փոխանակման նպատակով սեմինարին հրավիրված էին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները:

20190925125831 IMG 2738


Քննարկմանը ներկա էին նաև ՇՊՀ-ի սոցիալական աշխատանքի և հոգեբանության ֆակուլտետների 1-ի և 2-րդ կուրսերի ուսանողները: Մասնագիտական դիրքորոշումը քննարկվող թեմայի շուրջ հայտնեց ՇՊՀ-ի դասախոս և սոցիալական աշխատող Էլվիրա Զարգարյանը: ՇՊՀ-ի հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտ. թեկ., դոցենտ Կարինե Սահակյանը ողջունեց ուսանողներին այս նախաձեռնության համար՝ կարևորելով նմանատիպ քննարկումները երիտասարդների միջև: Տարբեր խմբերի բաժանվելուց հետո մասնակիցները ինտերակտիվ խաղերի և վարժությունների միջոցով ներկայացրեցին իրենց պատկերացումը թեմայի վերաբերյալ: Ուսանողների կարծիքով՝ նմանատիպ հանդիպումները խթան կհանդիսանան հասարակության տարբեր խավերի միջև խաղաղաշինության և համերաշխության համար:

20190925141423 IMG 2811


Հանդիպումն անցկացվում է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում՝ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProId85d661de34

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում-քննարկում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հակամարտությունների փոխակերպման ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի մասնակիցների հետ: Քննարկումը նվիրված էր «Սահմանամերձ շրջանի երիտասարդները հանուն խաղաղության» թեմային:

IMG 2636

Դասընթացավարների և Կլոր սեղան հիմնադրամի աշխակցի հետ երիտասարդները քննարկեցին մարզում առկա խնդիրները և իրենց լուծման տարբերակները՝ նշելով երիտասարդության կարևորությունը պետության զարգացման և խաղաղաշինության գործում: Քննարկումից հետո մասնակիցները, որպես հակամարտությունների հաղթահարման և խաղաղաշինության կոչ, համալսարասի բակում իրականացրեցին խաղաղության ծառատունկ: Տնկելով խաղաղության ծառերը՝ յուրաքանչյուր ուսանող փորձեց ստեղծել մեկ ընդհանուր գաղափար, որ բնությունը, ինչպես և մարդիկ ու պետությունները, շատ հաճախ զոհ են դառնում կոնֆլիկտային իրավիճաներում:

IMG 2617


Հանդիպումը անցկացվել է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում՝ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProId02f388a210

There is no translation available.

Հայ Առաքելական Եկեղեցու Տավուշի թեմի «Արևիկ» սոցիալ-կրթական կենտրոնում ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի աջակցությամբ տեղի ունեցավ հակամարտությունների փոխակերպմանը նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական պիլոտային դասընթաց: Վերապատրաստում անցած դասընթացավարները ներկայացրեցին «Հակամարտությունների փոխակերպում» ձեռնարկի բովանդակությունը և երիտասարդների հետ կիսեցին այս ոլորտում իրենց ձեռք բերած գիտելիքները:

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ, նախատեսվում է 2019- 2021 թթ. անցկացնել «Հակամարտությունների փոխակերպում» կրթական դասընթացներ Գյումրիում և Իջևանուն:

Դասընթացները կօգնեն երիտասարդներին ստանալ բազային գիտելիք կոնֆլիկտների ծագման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ, զարգացնել կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի վերլուծական ունակությունները, նպաստել կոնֆլիկտների ստեղծագործական փոխակերպման, ոչ ստանդարտ ու նորարարական մտածելակերպի ձևավորմանը:Այն նաև կօգնի փոխել վերաբերմունքը ինչպես կոնֆլիկտների ընկալման, այնպես էլ դրանց դրական փոխակերպման հնարավորությունների նկատմամբ և զարգացնել ոչ կոնֆլիկտային հաղորդակցման պրակտիկ հմտությունները:

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Tavush#sigProIde910daf7ad

Page 1 of 3

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436